Chợ


Sega

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Pants Thunder Hawk Pants +10 232 Bon.
Armors Exc. Silk Armor +15 174 Bon.
Helms Exc. Adamantine Helm 23 Bon.
Staffs Exc. Staff of Kundun +11 41 Bon.
Other Elemental Talisman of Chaos x3 139 Bon.
Boots Exc. Storm Crow Boots 58 Bon.
Boots Exc. Bronze Boots +14 139 Bon.
Helms Exc. Bronze Helm +13 93 Bon.
Armors BA ELF Bloodangel Elf Armor 70 Bon.
Other 2 kkk Zen 44 Bon.
Swords Exc. Dacia Short Sword 12 Bon.
Swords Exc. Bone Blade 6 Bon.
Other Elemental Talisman of Luck 6 Bon.
Other Jewel of Harmony x50 174 Bon.
Staffs Exc. Platina Staff 24 Bon.
Items Dark spirit Spirit 9.28 kk Zen.
Items Exc. Pendant of Water 35 Bon.
Other Jewel of Bless x50 23 Bon.
Other Jewel of Bless x50 23 Bon.
Other Jewel of Soul x50 50 Bon.
Other Jewel of Soul x50 50 Bon.
Boots Exc. Sacred Fire Boots 12 Bon.
Armors Exc. Spirit Armor 6 Bon.
Wings Pure White Cloak 6 Bon.
Wings Wings of Despair 10 Bon.
Wings Cape of Fighter 41 Bon.
Pants Exc. Dragon Pants +13 139 Bon.
Pants Exc. Mage Pad Pants 7 Bon.
Swords Exc. Holy Storm Claws +7 14 Bon.
Armors Exc. Ashcrow Armor 29 Bon.
Armors Apollo's Pad Armor 174 Bon.
Pants Chrono's Red Wing Pants 174 Bon.
Pants Apollo's Pad Pants 174 Bon.
Pants Barnake's Pad Pants 174 Bon.
Pants Minet's Sphinx Pants 174 Bon.
Armors Evis's Bone Armor 174 Bon.
Boots Sylion's Bone Boots +9 174 Bon.
Helms Barnake's Pad Helm 174 Bon.
Armors Odin's Wind Armor 174 Bon.
Gloves Berserker's Scale Gloves 174 Bon.
Bows Exc. Arrow Viper Bow 10 Bon.
Armors Exc. Great Dragon Armor 50 Bon.
Shields Exc. Buckler 20 Bon.
Boots Broy's Adamantine Boots 28 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield +9 37 Bon.
Swords Exc. Explosion Blade 14 Bon.
Armors