Chợ


Dune

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Pants Exc. Sacred Fire Pants 9 Bon.
Maces Exc. Great Lord Scepter 9 Bon.
Boots Exc. Light Ray Boots 9 Bon.
Staffs Exc. Platina Staff 39 Bon.
Armors Exc. Sacred Fire Armor 8 Bon.
Boots Exc. Light Ray Boots 16 Bon.
Helms Exc. Light Plate Helm 14 Bon.
Armors Exc. Sacred Fire Armor 16 Bon.
Helms Exc. Round Gunner Helm 10 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots 10 Bon.
Helms Exc. Plate Helm 7 Bon.
Gloves Exc. Dark Soul Gloves 38 Bon.
Pants Exc. Slayer Pants 47.51 kk Zen.
Boots Exc. Black Dragon Boots 10 Bon.
Shields Exc. Vis Shield +12 146 Bon.
Helms Exc. Eclipse Helm 6 Bon.
Armors Exc. Princie Armor 24 Bon.
Bows Exc. Frere Magic Gun 35 Bon.
Pants Rave's Plate Pants 14 Bon.
Armors Agnis's Adamantine Armor 35 Bon.
Staffs Exc. Book of Shamut 10 Bon.
Staffs Exc. Serpent Staff 10 Bon.
Swords Exc. Piercing Blade Claws 10 Bon.
Swords Exc. Explosion Blade +7 10 Bon.
Wings Wings of Darkness 12 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow +11 23 Bon.
Swords Exc. Bone Blade +9 89 Bon.
Items Loch's Feather 6 Bon.
Other Jewel of Bless x50 35 Bon.
Bows Exc. Arrow Viper Bow 51.2 kk Zen.
Pants Exc. Red Spirit Pants 15 Bon.
Boots Exc. Princie Boots 9 Bon.
Shields Exc. Skull Shield 6 Bon.
Bows Exc. Arrow Viper Bow 46.4 kk Zen.
Maces Exc. Battle Scepter 9.28 kk Zen.
Armors Exc. Piercing Groove Armor 9 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow 17 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow 1.04 kkk Zen.
Staffs Exc. Storm Blitz Stick 17 Bon.
Items