Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia bình chọn nhiều nhất cho máy chủ của chúng tôi.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 của ngày đầu tiên trong tháng, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Bình chọn
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Bình chọn
Bonuses
1 - - - - 50 Offline
2 - - - - 50 Offline
3 - - - - 50 Offline
4 - - - - 50 Offline
5 - - - - 50 Offline
6 - - - - 50 Offline
7 - - - - 50 Offline
8 - - - - 50 Offline
9 - - - - 50 Offline
10 - - - - 50 Offline
11 - - - - 40 Offline
12 - - - - 40 Offline
13 - - - - 40 Offline
14 - - - - 40 Offline
15 - - - - 40 Offline
16 - - - - 40 Offline
17 - - - - 40 Offline
18 - - - - 40 Offline
19 - - - - 40 Offline
20 - - - - 40 Offline
21 - - - - 30 Offline
22 - - - - 30 Offline
23 - - - - 30 Offline
24 - - - - 30 Offline
25 - - - - 30 Offline
26 - - - - 30 Offline
27 - - - - 30 Offline
28 - - - - 30 Offline
29 - - - - 30 Offline
30 - - - - 30 Offline
31 - - - - 20 Offline
32 - - - - 20 Offline
33 - - - - 20 Offline
34 - - - - 20 Offline
35 - - - - 20 Offline
36 - - - - 20 Offline
37 - - - - 20 Offline
38 - - - - 20 Offline
39 - - - - 20 Offline
40 - - - - 20 Offline
41 - - - - 10 Offline
42 - - - - 10 Offline
43 - - - - 10 Offline
44 - - - - 10 Offline
45 - - - - 10 Offline
46 - - - - 10 Offline
47 - - - - 10 Offline
48 - - - - 10 Offline
49 - - - - 10 Offline
50 - - - - 10 Offline