Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã tham gia sự kiện Blood Castle 7 nhiều nhất trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Lâu Đài Máu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Tham gia
Bonuses
1 - - - - 35 Offline
2 - - - - 30 Offline
3 - - - - 25 Offline
4 - - - - 20 Offline
5 - - - - 15 Offline
6 - - - - 15 Offline
7 - - - - 15 Offline
8 - - - - 15 Offline
9 - - - - 15 Offline
10 - - - - 15 Offline
11 - - - - 10 Offline
12 - - - - 10 Offline
13 - - - - 10 Offline
14 - - - - 10 Offline
15 - - - - 10 Offline
16 - - - - 5 Offline
17 - - - - 5 Offline
18 - - - - 5 Offline
19 - - - - 5 Offline
20 - - - - 5 Offline