Xếp hạng

Angel Sega Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 Eternals Eternals 30 5/5 0
2 RICHMOND RICHMOND 28 5/5 0
3 Alternal Alternal 25 3/5 0
4 REFRESH REFRESH 18 1/5 0
5 vetal198 vetal198 1 1/5 0
6 Refuge Refuge 25 0/5 0
7 Sm1Le Sm1Le 2 0/5 0
8 Admin Admin 29 0/5 0
9 Arca Arca 27 0/5 0
10 CucCu CucCu 25 0/5 0
11 THOTITI THOTITI 24 0/5 0
12 ImperI ImperI 23 0/5 0
13 THANHVAN THANHVAN 23 0/5 0
14 Ahihi Ahihi 22 0/5 0
15 HaHA HaHA 21 0/5 0
16 HEROES HEROES 21 0/5 0
17 ORANJEEE ORANJEEE 19 0/5 0
18 NoStress NoStress 16 0/5 0
19 VNTB VNTB 16 0/5 0
20 WeSTARs WeSTARs 16 0/5 0
21 NDCotLam NDCotLam 15 0/5 0
22 Caese Caese 13 0/5 0
23 HER0ES HER0ES 13 0/5 0
24 OTToMaN OTToMaN 10 0/5 0
25 BeWare BeWare 9 0/5 0
26 BraTiK BraTiK 8 0/5 0
27 EMPERIA EMPERIA 8 0/5 0
28 Fetih Fetih 8 0/5 0
29 Senate Senate 8 0/5 0
30 xGui xGui 8 0/5 0
31 EvoMooN EvoMooN 7 0/5 0
32 ANBU ANBU 6 0/5 0
33 CrystaI CrystaI 6 0/5 0
34 CrystaL1 CrystaL1 6 0/5 0
35 HUNGARY HUNGARY 6 0/5 0
36 MOHAX MOHAX 6 0/5 0
37 UnitedGW UnitedGW 6 0/5 0
38 CTPAX CTPAX 5 0/5 0
39 DarkSoul DarkSoul 5 0/5 0
40 GLOBAL GLOBAL 5 0/5 0
41 TURKEY TURKEY 5 0/5 0
42 LGBT+ LGBT+ 4 0/5 0
43 BaDBoYS BaDBoYS 3 0/5 0
44 Family Family 3 0/5 0
45 FreeDoom FreeDoom 3 0/5 0
46 Might Might 3 0/5 0
47 MYSTYC MYSTYC 3 0/5 0
48 They They 3 0/5 0
49 4fun 4fun 2 0/5 0
50 BuffZen BuffZen 2 0/5 0
51 CALAMITY CALAMITY 2 0/5 0
52 LOLGUILD LOLGUILD 2 0/5 0
53 LoveDC LoveDC 2 0/5 0
54 POLAKOS POLAKOS 2 0/5 0
55 TheEnd TheEnd 2 0/5 0
56 YakuZeii YakuZeii 2 0/5 0
57 4FriendS 4FriendS 1 0/5 0
58 AAUU AAUU 1 0/5 0
59 Bobby Bobby 1 0/5 0
60 CNMR CNMR 1 0/5 0
61 Collaps Collaps 1 0/5 0
62 CrysteL CrysteL 1 0/5 0
63 Dirilis Dirilis 1 0/5 0
64 Empire Empire 1 0/5 0
65 Latvija Latvija 1 0/5 0
66 MuLegend MuLegend 1 0/5 0
67 NuKe NuKe 1 0/5 0
68 SoulBr SoulBr 1 0/5 0