Xếp hạng

Sega Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 Eternals Eternals 22 1/5 0
2 zVNGz zVNGz 30 0/5 0
3 Refuge Refuge 24 0/5 0
4 CrystaL CrystaL 28 0/5 0
5 HEROES HEROES 30 0/5 0
6 CrystaI CrystaI 17 0/5 0
7 ANBU ANBU 6 0/5 0
8 GranD GranD 1 0/5 0
9 VENECOS VENECOS 6 0/5 0
10 MOHAX MOHAX 6 0/5 0
11 HELORO HELORO 30 0/5 0
12 HER0ES HER0ES 19 0/5 0
13 AZOV AZOV 3 0/5 0
14 NDCotLam NDCotLam 19 0/5 0
15 KingGuid KingGuid 18 0/5 0
16 Arca Arca 15 0/5 0
17 UKRAINE UKRAINE 15 0/5 0
18 POCOLO POCOLO 12 0/5 0
19 Alternal Alternal 10 0/5 0
20 EMPERIA EMPERIA 8 0/5 0
21 Fetih Fetih 8 0/5 0
22 CrystaL1 CrystaL1 6 0/5 0
23 HUNGARY HUNGARY 6 0/5 0
24 Bolt Bolt 5 0/5 0
25 CTPAX CTPAX 5 0/5 0
26 NoLove NoLove 5 0/5 0
27 LGBT+ LGBT+ 4 0/5 0
28 MYSTYC MYSTYC 3 0/5 0
29 4fun 4fun 2 0/5 0
30 BuffZen BuffZen 2 0/5 0
31 CALAMITY CALAMITY 2 0/5 0
32 GLOBAL GLOBAL 2 0/5 0
33 LOLGUILD LOLGUILD 2 0/5 0
34 LoveDC LoveDC 2 0/5 0
35 POLAKOS POLAKOS 2 0/5 0
36 4FriendS 4FriendS 1 0/5 0
37 CNMR CNMR 1 0/5 0
38 Collaps Collaps 1 0/5 0
39 CrysteL CrysteL 1 0/5 0
40 GodLike GodLike 1 0/5 0
41 KOZAKI KOZAKI 1 0/5 0
42 NuKe NuKe 1 0/5 0
43 SoulBr SoulBr 1 0/5 0