Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm, họ đã hoàn thành được số lượng nhiệm vụ nhiều nhất. Có thể tìm hiểu thêm về hệ thống nhiệm vụ tại đây.

Bảng xếp hạng Nhiệm vụ
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Nhiệm vụ
Điểm Nhiệm vụ
1 NiceGuys Mitavnieks Empire Lord 105 1790 Online
2 - lDuckCrisl Soul Master 15 65 Online
3 - SouLMaster Soul Master 10 25 Online
4 - BKTIME Dark Knight 5 0 Offline
5 - Bancina Slayer 4 0 Offline
6 - Balnas Illusion Knight 1 0 Online