Thống kê


MedeaPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Medea x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
202 days
Người chơi
729
Người chơi trong 24 giờ
875
Người chơi trong tuần
1,745
Người chơi trong tháng
3,231
Tài khoản
28,539
Nhân vật
21,165
Bang Hội
97
Phiên bản
Season 15

Vé số đã sử dụng
1,464
Vé số chưa sử dụng
1,890
Tổng số hàng đã bán
16,311
Tổng số hàng đã mua
16,311
Doanh số Zen
10,928,679,551,267
Doanh số tiền thưởng
593,502
Doanh số Zen hàng ngày
27,908,094,670
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
3,872

Vé số đã sử dụng
12
Vé số chưa sử dụng
27
Tổng số hàng đã bán
310
Tổng số hàng đã mua
310
Doanh số tiền thưởng
49,510
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
276

Castle Siege
Chủ thành BDSM
Thời gian công thành
17:30 18.04.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 279,080,947
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 41

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
2786.5 (13.17%)
Dark Knights
5434 (25.67%)
Fairy Elfs
2976.5 (14.06%)
Magic Gladiators
1663 (7.86%)
Dark Lords
2368 (11.19%)
Summoners
1108 (5.24%)
Rage Fighters
997 (4.71%)
Grow Lancers
1099 (5.19%)
Rune Wizards
1143 (5.4%)
Slayers
1903 (8.99%)
Gun Crushers
0 (0%)

Vị Trí
Legends Arena
221 (1.04%)
Loren Market
544 (2.57%)
Lorencia
9,695 (45.81%)
Noria
1,625 (7.68%)
Elbeland
1,627 (7.69%)
Devias
3,098 (14.64%)
Dungeon
265 (1.25%)
Lost Tower
808 (3.82%)
Atlans
543 (2.57%)
Tarkan
895 (4.23%)
Icarus
227 (1.07%)
Aida
284 (1.34%)
Kanturu
337 (1.59%)
Karutan
68 (0.32%)
Acheron
257 (1.21%)
Swamp of Calmness
30 (0.14%)
Raklion
10 (0.05%)
Ferea
39 (0.18%)
Nixie Lake
8 (0.04%)
Deep Dungeon
132 (0.62%)
Swamp of Darkness
92 (0.43%)
Kubera Mine
33 (0.16%)
Abyss of Atlans
46 (0.22%)
Scorched Canyon
59 (0.28%)
Red Smoke Icarus
0 (0%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
85 (0.4%)
Kalima
9 (0.04%)
Land of Trial
6 (0.03%)
Loren
11 (0.05%)
Crywolf
96 (0.45%)
Vulcanus
15 (0.07%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
20,978 (99.12%)
Warned
134 (0.63%)
Murder
19 (0.09%)
Phonoman
34 (0.16%)