Thống kê


DuneMagicPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Dune x10
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
224 days
Người chơi
180
Người chơi trong 24 giờ
198
Người chơi trong tuần
446
Người chơi trong tháng
796
Tài khoản
45,351
Nhân vật
7,424
Bang Hội
81
Phiên bản
Season 17

Vé số đã sử dụng
124
Vé số chưa sử dụng
305
Tổng số hàng đã bán
1,122
Tổng số hàng đã mua
1,122
Doanh số Zen
159,866,225,565
Doanh số tiền thưởng
41,491
Doanh số Zen hàng ngày
649,600,000
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
210

Vé số đã sử dụng
1
Vé số chưa sử dụng
3
Tổng số hàng đã bán
43
Tổng số hàng đã mua
43
Doanh số tiền thưởng
1,721
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành Beer
Thời gian công thành
18:30 03.07.2022
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 6,496,000
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 2

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
800 (10.78%)
Dark Knights
1264 (17.03%)
Fairy Elfs
779 (10.49%)
Magic Gladiators
748 (10.08%)
Dark Lords
1106 (14.9%)
Summoners
460 (6.2%)
Rage Fighters
387 (5.21%)
Grow Lancers
305 (4.11%)
Rune Wizards
283 (3.81%)
Slayers
558 (7.52%)
Gun Crushers
545 (7.34%)
White Mages
173 (2.33%)
Lemuria Mages
142 (1.91%)

Vị Trí
Legends Arena
127 (1.71%)
Loren Market
53 (0.71%)
Lorencia
2,785 (37.51%)
Noria
704 (9.48%)
Elbeland
613 (8.26%)
Devias
1,513 (20.38%)
Dungeon
77 (1.04%)
Lost Tower
210 (2.83%)
Atlans
183 (2.46%)
Tarkan
282 (3.8%)
Icarus
65 (0.88%)
Aida
130 (1.75%)
Kanturu
209 (2.82%)
Karutan
54 (0.73%)
Acheron
120 (1.62%)
Swamp of Calmness
16 (0.22%)
Raklion
1 (0.01%)
Ferea
27 (0.36%)
Nixie Lake
2 (0.03%)
Deep Dungeon
36 (0.48%)
Swamp of Darkness
34 (0.46%)
Kubera Mine
21 (0.28%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
8 (0.11%)
Red Smoke Icarus
23 (0.31%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
34 (0.46%)
Kalima
2 (0.03%)
Land of Trial
12 (0.16%)
Loren
34 (0.46%)
Crywolf
45 (0.61%)
Vulcanus
4 (0.05%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
7,390 (99.54%)
Warned
26 (0.35%)
Murder
4 (0.05%)
Phonoman
4 (0.05%)