Thống kê


SegaPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Sega x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
48 days
Người chơi
846
Người chơi trong 24 giờ
944
Người chơi trong tuần
1,690
Người chơi trong tháng
3,170
Tài khoản
50,244
Nhân vật
5,737
Bang Hội
42
Phiên bản
Season 17

Vé số đã sử dụng
708
Vé số chưa sử dụng
729
Tổng số hàng đã bán
4,618
Tổng số hàng đã mua
4,618
Doanh số Zen
125,782,323,701
Doanh số tiền thưởng
335,742
Doanh số Zen hàng ngày
2,328,200,060
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
4,043

Vé số đã sử dụng
6
Vé số chưa sử dụng
14
Tổng số hàng đã bán
114
Tổng số hàng đã mua
114
Doanh số tiền thưởng
9,778
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
60

Castle Siege
Chủ thành HEROES
Thời gian công thành
17:30 11.12.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 23,282,001
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 41
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
572 (9.97%)
Dark Knights
1115 (19.44%)
Fairy Elfs
798 (13.91%)
Magic Gladiators
529 (9.22%)
Dark Lords
719 (12.53%)
Summoners
204 (3.56%)
Rage Fighters
140 (2.44%)
Grow Lancers
129 (2.25%)
Rune Wizards
122 (2.13%)
Slayers
274 (4.78%)
Gun Crushers
315 (5.49%)
White Mages
381 (6.64%)
Lemuria Mages
226 (3.94%)

Vị Trí
Legends Arena
84 (1.46%)
Loren Market
25 (0.44%)
Lorencia
1,805 (31.46%)
Noria
296 (5.16%)
Elbeland
176 (3.07%)
Devias
1,924 (33.54%)
Dungeon
46 (0.8%)
Lost Tower
276 (4.81%)
Atlans
149 (2.6%)
Tarkan
206 (3.59%)
Icarus
75 (1.31%)
Aida
144 (2.51%)
Kanturu
165 (2.88%)
Karutan
54 (0.94%)
Acheron
126 (2.2%)
Swamp of Calmness
6 (0.1%)
Raklion
4 (0.07%)
Ferea
8 (0.14%)
Nixie Lake
7 (0.12%)
Deep Dungeon
25 (0.44%)
Swamp of Darkness
15 (0.26%)
Kubera Mine
0 (0%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
0 (0%)
Red Smoke Icarus
4 (0.07%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
43 (0.75%)
Kalima
3 (0.05%)
Land of Trial
11 (0.19%)
Loren
13 (0.23%)
Crywolf
44 (0.77%)
Vulcanus
3 (0.05%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
5,699 (99.34%)
Warned
32 (0.56%)
Murder
1 (0.02%)
Phonoman
5 (0.09%)