Thống kê


SegaDragonPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Sega x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
1 year and 137 days
Người chơi
161
Người chơi trong 24 giờ
207
Người chơi trong tuần
437
Người chơi trong tháng
735
Tài khoản
67,178
Nhân vật
13,175
Bang Hội
90
Phiên bản
Season 18

Vé số đã sử dụng
241
Vé số chưa sử dụng
289
Tổng số hàng đã bán
1,473
Tổng số hàng đã mua
1,473
Doanh số Zen
136,065,030,177
Doanh số tiền thưởng
73,355
Doanh số Zen hàng ngày
4,497,088,014
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
540

Vé số đã sử dụng
0
Vé số chưa sử dụng
2
Tổng số hàng đã bán
18
Tổng số hàng đã mua
18
Doanh số tiền thưởng
3,804
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành NuKe
Thời gian công thành
18:00 10.03.2024
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 44,970,880
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 5
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
1381 (10.48%)
Dark Knights
2069 (15.7%)
Fairy Elfs
1790 (13.59%)
Magic Gladiators
1057 (8.02%)
Dark Lords
1442 (10.94%)
Summoners
596 (4.52%)
Rage Fighters
454 (3.45%)
Grow Lancers
366 (2.78%)
Rune Wizards
322 (2.44%)
Slayers
856 (6.5%)
Gun Crushers
740 (5.62%)
White Mages
862 (6.54%)
Lemuria Mages
562 (4.27%)
Illusion Knights
942 (7.15%)

Vị Trí
Legends Arena
253 (1.92%)
Loren Market
100 (0.76%)
Lorencia
4,813 (36.53%)
Noria
1,012 (7.68%)
Elbeland
717 (5.44%)
Devias
2,309 (17.53%)
Dungeon
136 (1.03%)
Lost Tower
620 (4.71%)
Atlans
349 (2.65%)
Tarkan
657 (4.99%)
Icarus
259 (1.97%)
Aida
356 (2.7%)
Kanturu
482 (3.66%)
Karutan
204 (1.55%)
Acheron
322 (2.44%)
Swamp of Calmness
37 (0.28%)
Raklion
17 (0.13%)
Ferea
27 (0.2%)
Nixie Lake
4 (0.03%)
Deep Dungeon
109 (0.83%)
Swamp of Darkness
28 (0.21%)
Kubera Mine
23 (0.17%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
3 (0.02%)
Red Smoke Icarus
79 (0.6%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
57 (0.43%)
Kalima
6 (0.05%)
Land of Trial
8 (0.06%)
Loren
67 (0.51%)
Crywolf
102 (0.77%)
Vulcanus
19 (0.14%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
13,060 (99.13%)
Warned
91 (0.69%)
Murder
6 (0.05%)
Phonoman
18 (0.14%)