Thống kê


MedeaAntaresPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Medea x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
307 days
Người chơi
103
Người chơi trong 24 giờ
269
Người chơi trong tuần
555
Người chơi trong tháng
985
Tài khoản
34,228
Nhân vật
22,745
Bang Hội
99
Phiên bản
Season 16

Vé số đã sử dụng
160
Vé số chưa sử dụng
779
Tổng số hàng đã bán
2,588
Tổng số hàng đã mua
2,588
Doanh số Zen
2,777,269,143,364
Doanh số tiền thưởng
78,832
Doanh số Zen hàng ngày
0
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
191

Vé số đã sử dụng
3
Vé số chưa sử dụng
18
Tổng số hàng đã bán
81
Tổng số hàng đã mua
81
Doanh số tiền thưởng
5,502
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành AshSaga
Thời gian công thành
17:30 01.08.2021
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 0
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 2

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:30 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
2957.5 (13%)
Dark Knights
5736 (25.22%)
Fairy Elfs
3134.5 (13.78%)
Magic Gladiators
1780 (7.83%)
Dark Lords
2524 (11.1%)
Summoners
1183 (5.2%)
Rage Fighters
1058 (4.65%)
Grow Lancers
1189 (5.23%)
Rune Wizards
1226 (5.39%)
Slayers
2035 (8.95%)
Gun Crushers
232 (1.02%)

Vị Trí
Legends Arena
304 (1.34%)
Loren Market
545 (2.4%)
Lorencia
10,467 (46.02%)
Noria
1,763 (7.75%)
Elbeland
1,744 (7.67%)
Devias
3,405 (14.97%)
Dungeon
280 (1.23%)
Lost Tower
912 (4.01%)
Atlans
560 (2.46%)
Tarkan
971 (4.27%)
Icarus
240 (1.06%)
Aida
294 (1.29%)
Kanturu
346 (1.52%)
Karutan
68 (0.3%)
Acheron
255 (1.12%)
Swamp of Calmness
32 (0.14%)
Raklion
12 (0.05%)
Ferea
27 (0.12%)
Nixie Lake
8 (0.04%)
Deep Dungeon
104 (0.46%)
Swamp of Darkness
70 (0.31%)
Kubera Mine
30 (0.13%)
Abyss of Atlans
19 (0.08%)
Scorched Canyon
53 (0.23%)
Red Smoke Icarus
14 (0.06%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
69 (0.3%)
Kalima
10 (0.04%)
Land of Trial
10 (0.04%)
Loren
16 (0.07%)
Crywolf
108 (0.47%)
Vulcanus
9 (0.04%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
22,554 (99.16%)
Warned
144 (0.63%)
Murder
18 (0.08%)
Phonoman
29 (0.13%)