Thống kê


DunePrime

Thống kê chung
Máy chủ
Dune x10
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
70 days
Người chơi
823
Người chơi trong 24 giờ
835
Người chơi trong tuần
1,579
Người chơi trong tháng
2,877
Tài khoản
39,433
Nhân vật
5,072
Bang Hội
46
Phiên bản
Season 16

Vé số đã sử dụng
751
Vé số chưa sử dụng
911
Tổng số hàng đã bán
5,926
Tổng số hàng đã mua
5,926
Doanh số Zen
1,200,203,884,934
Doanh số tiền thưởng
353,969
Doanh số Zen hàng ngày
19,956,751,720
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
6,276

Vé số đã sử dụng
4
Vé số chưa sử dụng
7
Tổng số hàng đã bán
98
Tổng số hàng đã mua
98
Doanh số tiền thưởng
7,477
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành Alliance
Thời gian công thành
18:30 30.01.2022
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 199,567,517
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 63

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
636 (12.54%)
Dark Knights
1085 (21.39%)
Fairy Elfs
670 (13.21%)
Magic Gladiators
440 (8.68%)
Dark Lords
740 (14.59%)
Summoners
253 (4.99%)
Rage Fighters
175 (3.45%)
Grow Lancers
219 (4.32%)
Rune Wizards
208 (4.1%)
Slayers
339 (6.68%)
Gun Crushers
413 (8.14%)

Vị Trí
Legends Arena
115 (2.27%)
Loren Market
29 (0.57%)
Lorencia
1,759 (34.68%)
Noria
521 (10.27%)
Elbeland
348 (6.86%)
Devias
981 (19.34%)
Dungeon
59 (1.16%)
Lost Tower
162 (3.19%)
Atlans
145 (2.86%)
Tarkan
235 (4.63%)
Icarus
59 (1.16%)
Aida
110 (2.17%)
Kanturu
184 (3.63%)
Karutan
35 (0.69%)
Acheron
117 (2.31%)
Swamp of Calmness
10 (0.2%)
Raklion
6 (0.12%)
Ferea
17 (0.34%)
Nixie Lake
4 (0.08%)
Deep Dungeon
23 (0.45%)
Swamp of Darkness
27 (0.53%)
Kubera Mine
11 (0.22%)
Abyss of Atlans
1 (0.02%)
Scorched Canyon
1 (0.02%)
Red Smoke Icarus
13 (0.26%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
46 (0.91%)
Kalima
3 (0.06%)
Land of Trial
6 (0.12%)
Loren
3 (0.06%)
Crywolf
39 (0.77%)
Vulcanus
3 (0.06%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
5,047 (99.51%)
Warned
18 (0.35%)
Murder
2 (0.04%)
Phonoman
5 (0.1%)