Thống kê


AngelSegaPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Sega x100
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
344 days
Người chơi
419
Người chơi trong 24 giờ
605
Người chơi trong tuần
1,159
Người chơi trong tháng
6,569
Tài khoản
59,911
Nhân vật
11,779
Bang Hội
78
Phiên bản
Season 18

Vé số đã sử dụng
650
Vé số chưa sử dụng
750
Tổng số hàng đã bán
1,674
Tổng số hàng đã mua
1,674
Doanh số Zen
35,592,666,099
Doanh số tiền thưởng
124,255
Doanh số Zen hàng ngày
232,000,108
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
4,013

Vé số đã sử dụng
2
Vé số chưa sử dụng
0
Tổng số hàng đã bán
62
Tổng số hàng đã mua
62
Doanh số tiền thưởng
3,830
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành Thedartz
Thời gian công thành
17:30 01.10.2023
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 2,320,001
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 40
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
1201 (10.2%)
Dark Knights
1820 (15.45%)
Fairy Elfs
1644 (13.96%)
Magic Gladiators
944 (8.01%)
Dark Lords
1313 (11.15%)
Summoners
546 (4.64%)
Rage Fighters
414 (3.51%)
Grow Lancers
317 (2.69%)
Rune Wizards
284 (2.41%)
Slayers
755 (6.41%)
Gun Crushers
673 (5.71%)
White Mages
792 (6.72%)
Lemuria Mages
517 (4.39%)
Illusion Knights
810 (6.88%)

Vị Trí
Legends Arena
241 (2.05%)
Loren Market
89 (0.76%)
Lorencia
4,067 (34.53%)
Noria
933 (7.92%)
Elbeland
609 (5.17%)
Devias
2,055 (17.45%)
Dungeon
118 (1%)
Lost Tower
576 (4.89%)
Atlans
321 (2.73%)
Tarkan
601 (5.1%)
Icarus
243 (2.06%)
Aida
338 (2.87%)
Kanturu
448 (3.8%)
Karutan
186 (1.58%)
Acheron
322 (2.73%)
Swamp of Calmness
36 (0.31%)
Raklion
15 (0.13%)
Ferea
31 (0.26%)
Nixie Lake
8 (0.07%)
Deep Dungeon
105 (0.89%)
Swamp of Darkness
28 (0.24%)
Kubera Mine
21 (0.18%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
9 (0.08%)
Red Smoke Icarus
89 (0.76%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
60 (0.51%)
Kalima
8 (0.07%)
Land of Trial
18 (0.15%)
Loren
69 (0.59%)
Crywolf
116 (0.98%)
Vulcanus
19 (0.16%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
11,672 (99.09%)
Warned
87 (0.74%)
Murder
5 (0.04%)
Phonoman
15 (0.13%)