Thống kê


DuneMagicPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Magic x1000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
22 days
Người chơi
879
Người chơi trong 24 giờ
1,307
Người chơi trong tuần
2,309
Người chơi trong tháng
5,473
Tài khoản
43,617
Nhân vật
4,858
Bang Hội
30
Phiên bản
Season 17

Vé số đã sử dụng
609
Vé số chưa sử dụng
239
Tổng số hàng đã bán
1,492
Tổng số hàng đã mua
1,492
Doanh số Zen
161,132,188,069
Doanh số tiền thưởng
86,185
Doanh số Zen hàng ngày
21,942,848,193
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
4,353

Vé số đã sử dụng
11
Vé số chưa sử dụng
2
Tổng số hàng đã bán
64
Tổng số hàng đã mua
64
Doanh số tiền thưởng
3,113
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành
Thời gian công thành
18:30 05.06.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 219,428,482
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 44

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
543.25 (11.18%)
Dark Knights
938.5 (19.32%)
Fairy Elfs
592.25 (12.19%)
Magic Gladiators
445 (9.16%)
Dark Lords
469 (9.65%)
Summoners
174 (3.58%)
Rage Fighters
161 (3.31%)
Grow Lancers
119 (2.45%)
Rune Wizards
95 (1.96%)
Slayers
296 (6.09%)
Gun Crushers
394 (8.11%)
White Mages
413 (8.5%)
Lemuria Mages
278 (5.72%)

Vị Trí
Legends Arena
60 (1.24%)
Loren Market
21 (0.43%)
Lorencia
1,352 (27.83%)
Noria
691 (14.22%)
Elbeland
194 (3.99%)
Devias
1,130 (23.26%)
Dungeon
83 (1.71%)
Lost Tower
346 (7.12%)
Atlans
186 (3.83%)
Tarkan
232 (4.78%)
Icarus
50 (1.03%)
Aida
89 (1.83%)
Kanturu
115 (2.37%)
Karutan
22 (0.45%)
Acheron
96 (1.98%)
Swamp of Calmness
7 (0.14%)
Raklion
8 (0.16%)
Ferea
7 (0.14%)
Nixie Lake
1 (0.02%)
Deep Dungeon
39 (0.8%)
Swamp of Darkness
18 (0.37%)
Kubera Mine
17 (0.35%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
0 (0%)
Red Smoke Icarus
8 (0.16%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
36 (0.74%)
Kalima
2 (0.04%)
Land of Trial
0 (0%)
Loren
0 (0%)
Crywolf
45 (0.93%)
Vulcanus
3 (0.06%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
4,780 (98.39%)
Warned
69 (1.42%)
Murder
5 (0.1%)
Phonoman
4 (0.08%)