Thống kê


MagicPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Magic x1000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
146 days
Người chơi
205
Người chơi trong 24 giờ
259
Người chơi trong tuần
573
Người chơi trong tháng
1,331
Tài khoản
47,473
Nhân vật
10,274
Bang Hội
87
Phiên bản
Season 17

Vé số đã sử dụng
267
Vé số chưa sử dụng
1,275
Tổng số hàng đã bán
6,183
Tổng số hàng đã mua
6,183
Doanh số Zen
1,059,338,840,944
Doanh số tiền thưởng
391,538
Doanh số Zen hàng ngày
0
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
281

Vé số đã sử dụng
1
Vé số chưa sử dụng
11
Tổng số hàng đã bán
134
Tổng số hàng đã mua
134
Doanh số tiền thưởng
9,369
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
28

Castle Siege
Chủ thành HeroesVN
Thời gian công thành
18:30 02.10.2022
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 0
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 3

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
1094.25 (10.65%)
Dark Knights
1850.5 (18.01%)
Fairy Elfs
1082.25 (10.53%)
Magic Gladiators
1094 (10.65%)
Dark Lords
1087 (10.58%)
Summoners
455 (4.43%)
Rage Fighters
437 (4.25%)
Grow Lancers
280 (2.73%)
Rune Wizards
224 (2.18%)
Slayers
633 (6.16%)
Gun Crushers
715 (6.96%)
White Mages
878 (8.55%)
Lemuria Mages
566 (5.51%)

Vị Trí
Legends Arena
144 (1.4%)
Loren Market
70 (0.68%)
Lorencia
3,327 (32.38%)
Noria
1,573 (15.31%)
Elbeland
696 (6.77%)
Devias
1,944 (18.92%)
Dungeon
150 (1.46%)
Lost Tower
630 (6.13%)
Atlans
300 (2.92%)
Tarkan
384 (3.74%)
Icarus
101 (0.98%)
Aida
132 (1.28%)
Kanturu
191 (1.86%)
Karutan
60 (0.58%)
Acheron
135 (1.31%)
Swamp of Calmness
15 (0.15%)
Raklion
11 (0.11%)
Ferea
14 (0.14%)
Nixie Lake
8 (0.08%)
Deep Dungeon
96 (0.93%)
Swamp of Darkness
28 (0.27%)
Kubera Mine
19 (0.18%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
4 (0.04%)
Red Smoke Icarus
23 (0.22%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
33 (0.32%)
Kalima
1 (0.01%)
Land of Trial
6 (0.06%)
Loren
89 (0.87%)
Crywolf
84 (0.82%)
Vulcanus
6 (0.06%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
10,159 (98.88%)
Warned
91 (0.89%)
Murder
12 (0.12%)
Phonoman
12 (0.12%)