Thống kê


SegaDragonPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Dragon x500
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
41 days
Người chơi
1,192
Người chơi trong 24 giờ
1,566
Người chơi trong tuần
2,716
Người chơi trong tháng
5,400
Tài khoản
64,596
Nhân vật
6,549
Bang Hội
55
Phiên bản
Season 18

Vé số đã sử dụng
1,068
Vé số chưa sử dụng
711
Tổng số hàng đã bán
6,251
Tổng số hàng đã mua
6,251
Doanh số Zen
532,376,526,857
Doanh số tiền thưởng
440,756
Doanh số Zen hàng ngày
34,651,582,591
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
10,009

Vé số đã sử dụng
5
Vé số chưa sử dụng
8
Tổng số hàng đã bán
142
Tổng số hàng đã mua
142
Doanh số tiền thưởng
6,424
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành HEROES
Thời gian công thành
16:30 10.12.2023
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 346,515,826
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 100
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
18:45 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
736 (11.24%)
Dark Knights
1241 (18.95%)
Fairy Elfs
894 (13.65%)
Magic Gladiators
471 (7.19%)
Dark Lords
621 (9.48%)
Summoners
265 (4.05%)
Rage Fighters
226 (3.45%)
Grow Lancers
177 (2.7%)
Rune Wizards
137 (2.09%)
Slayers
406 (6.2%)
Gun Crushers
318 (4.86%)
White Mages
335 (5.12%)
Lemuria Mages
239 (3.65%)
Illusion Knights
610 (9.31%)

Vị Trí
Legends Arena
45 (0.69%)
Loren Market
47 (0.72%)
Lorencia
2,798 (42.72%)
Noria
325 (4.96%)
Elbeland
288 (4.4%)
Devias
1,004 (15.33%)
Dungeon
84 (1.28%)
Lost Tower
412 (6.29%)
Atlans
281 (4.29%)
Tarkan
297 (4.54%)
Icarus
78 (1.19%)
Aida
140 (2.14%)
Kanturu
201 (3.07%)
Karutan
88 (1.34%)
Acheron
151 (2.31%)
Swamp of Calmness
27 (0.41%)
Raklion
4 (0.06%)
Ferea
7 (0.11%)
Nixie Lake
3 (0.05%)
Deep Dungeon
61 (0.93%)
Swamp of Darkness
7 (0.11%)
Kubera Mine
18 (0.27%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
0 (0%)
Red Smoke Icarus
81 (1.24%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
43 (0.66%)
Kalima
1 (0.02%)
Land of Trial
12 (0.18%)
Loren
4 (0.06%)
Crywolf
28 (0.43%)
Vulcanus
14 (0.21%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
6,483 (98.99%)
Warned
52 (0.79%)
Murder
4 (0.06%)
Phonoman
10 (0.15%)