Chợ


Prime

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các vật phẩm của mình để đổi lấy tiền vàng (Zen) hoặc tiền thưởng trò chơi (Bonus). Trước khi mua một vật phẩm nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về vật phẩm đó, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch mua bán trên thị trường đều chịu phí 16%.Các vật phẩm tìm thấy
Danh mục
Vật phẩm
Người bán
Giá
Items Exc. Ring of Ultimatum 116 Bon.
Wings Wings of Eternal +15 2,320 Bon.
Boots Exc. Light Ray Boots 14 Bon.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 12 Bon.
Pants Exc. Slayer Demonic Pants 14 Bon.
Gloves Exc. Legendary Gloves 12 Bon.
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 510.4 kk Zen.
Shields Exc. Pluma Shield 510.4 kk Zen.
Pants Mage Devine Pants 255.2 kk Zen.
Helms Seraphim Helm 255.2 kk Zen.
Armors Exc. Slayer Demonic Armor 17 Bon.
Armors Exc. Gru Hill Armor 35 Bon.
Gloves Exc. Nightwing Gloves 17 Bon.
Pants BA GL Bloodangel Lancer Pants 16 Bon.
Armors Drake's Vine Armor 6 Bon.
Armors Aruan's Guardian Armor 23 Bon.
Boots Carthy's Sate Boots 46 Bon.
Armors Exc. Ashcrow Armor 70 Bon.
Pants Chrono's Red Wing Pants 7 Bon.
Wings Storm's Wings 2,320 Bon.
Pants Exc. Hirat Pants 58 Bon.
Helms Exc. Adamantine Helm 35 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm 46 Bon.
Other Ice Dragon Seal 348 Bon.
Maces Exc. Royal Scepter +15 1,392 Bon.
Other Jewel of Bless x50 29 Bon.
Other 10 kkk Zen 232 Bon.
Wings Cape of Fighter +9 70 Bon.
Swords Exc. Bone Blade
15 Bon.
Wings Ghost Horse 348 Bon.
Bows Sylph Wind Bow +15
24 Bon.
Armors Anubis's Legendary Armor
59 Bon.
Pants Scale Gunner Pants +13 12 Bon.
Other Sculpture x10 232 Bon.
Wings Cape of Fighter 23 Bon.
Wings Cloak of Limit 29 Bon.
Wings Cloak of Magic 46 Bon.
Boots Exc. Red Spirit Boots +9 35 Bon.
Boots Exc. Light Plate Boots 23 Bon.
Helms Exc. Dark Steel Helm 1.16 kkk Zen.
Wings Wings of Soul +8 93 Bon.
Other Talisman of Chaos Assembly 93 Bon.
Other