Xếp hạng

Apollo Prime

Tổ chức bang hội của bạn với hệ thống phân cấp và quản lý được thiết kế tốt, chấp nhận những ứng cử viên xứng đáng và bạn chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất.

Bảng xếp hạng Bang hội
#
Bang Hội
Thành viên
Nhiệm vụ
HRP
1 Eternals Eternals 30 0/5 0
2 KINGDOM KINGDOM 30 0/5 0
3 R04Fun R04Fun 29 0/5 0
4 MilRoyal MilRoyal 28 0/5 0
5 Eternity Eternity 25 0/5 0
6 HER0ES HER0ES 23 0/5 0
7 NiceGuys NiceGuys 22 0/5 0
8 SultanS SultanS 22 0/5 0
9 SAVAGE SAVAGE 20 0/5 0
10 zQuestz zQuestz 20 0/5 0
11 RO4Fun RO4Fun 19 0/5 0
12 Family Family 18 0/5 0
13 HEROES HEROES 17 0/5 0
14 SAYANIE2 SAYANIE2 17 0/5 0
15 Alternal Alternal 16 0/5 0
16 Tatarok Tatarok 16 0/5 0
17 LastHope LastHope 15 0/5 0
18 HongHung HongHung 13 0/5 0
19 Valhalla Valhalla 13 0/5 0
20 FORSAKEN FORSAKEN 11 0/5 0
21 Fortify Fortify 10 0/5 0
22 lopae lopae 10 0/5 0
23 NYGUSY NYGUSY 10 0/5 0
24 AECayKhe AECayKhe 9 0/5 0
25 KSFG KSFG 9 0/5 0
26 MESSI MESSI 9 0/5 0
27 Terrad Terrad 9 0/5 0
28 VINATABA VINATABA 9 0/5 0
29 Djakdupa Djakdupa 8 0/5 0
30 HeLL HeLL 7 0/5 0
31 MUGIWARA MUGIWARA 7 0/5 0
32 Relict Relict 7 0/5 0
33 Saviakai Saviakai 7 0/5 0
34 BLKpearl BLKpearl 6 0/5 0
35 JeanPT JeanPT 6 0/5 0
36 nboobies nboobies 6 0/5 0
37 SanThoVN SanThoVN 6 0/5 0
38 ALENTEJO ALENTEJO 5 0/5 0
39 CAOBANG CAOBANG 5 0/5 0
40 DarkSoul DarkSoul 5 0/5 0
41 Origin Origin 5 0/5 0
42 TOPONE TOPONE 5 0/5 0
43 ArkMu ArkMu 4 0/5 0
44 CloneAE CloneAE 4 0/5 0
45 KINGD0M KINGD0M 4 0/5 0
46 LIEU LIEU 4 0/5 0
47 VietNam VietNam 4 0/5 0
48 WeaLoca WeaLoca 4 0/5 0
49 Lone Lone 3 0/5 0
50 MiniFAM MiniFAM 3 0/5 0
51 PyCCKuE PyCCKuE 3 0/5 0
52 SAYANS SAYANS 3 0/5 0
53 Shadows Shadows 3 0/5 0
54 Tangra Tangra 3 0/5 0
55 Akatsuki Akatsuki 2 0/5 0
56 Avengers Avengers 2 0/5 0
57 Dontcare Dontcare 2 0/5 0
58 Funny Funny 2 0/5 0
59 HHunterZ HHunterZ 2 0/5 0
60 Innocent Innocent 2 0/5 0
61 LegionPL LegionPL 2 0/5 0
62 NoAmigoS NoAmigoS 2 0/5 0
63 PHANTOMS PHANTOMS 2 0/5 0
64 Plant Plant 2 0/5 0
65 Play4Fun Play4Fun 2 0/5 0
66 POLICE POLICE 2 0/5 0
67 Quest Quest 2 0/5 0
68 Rush Rush 2 0/5 0
69 SaloUA SaloUA 2 0/5 0
70 BLACK BLACK 1 0/5 0
71 BOSS BOSS 1 0/5 0
72 CRIME CRIME 1 0/5 0
73 Crow Crow 1 0/5 0
74 Dark Dark 1 0/5 0
75 DropToCa DropToCa 1 0/5 0
76 hptest1 hptest1 1 0/5 0
77 Hungary Hungary 1 0/5 0
78 Illusion Illusion 1 0/5 0
79 MEDs MEDs 1 0/5 0
80 Money Money 1 0/5 0
81 MuSchi MuSchi 1 0/5 0
82 MUXADMIN MUXADMIN 1 0/5 0
83 TINHAE TINHAE 1 0/5 0
84 VcrapN VcrapN 1 0/5 0