Xếp hạng


Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 LinKinPark Rule 4.4 11:30 09.04.2021 11:30 09.05.2021
2 TreoLaChit Rule 8 18:06 29.03.2021 Vĩnh viễn
3 CannaBisVN Rule 8 13:18 29.03.2021 Vĩnh viễn
4 Angel18 Rule 8 22:21 19.03.2021 Vĩnh viễn
5 CayZennak Rule 8 22:20 19.03.2021 Vĩnh viễn
6 Combac Rule 8 22:20 19.03.2021 Vĩnh viễn
7 Banh Rule 8 15:42 11.03.2021 Vĩnh viễn
8 LanXinh Rule 8 15:40 10.03.2021 Vĩnh viễn
9 -YourDaddy Rule 8 14:57 01.02.2021 Vĩnh viễn
10 Bills-Sama Rule 8 21:46 05.01.2021 Vĩnh viễn
11 TheVought Rule 8 16:23 27.12.2020 Vĩnh viễn
12 Shibon12 Rule 8 22:30 24.12.2020 Vĩnh viễn
13 JimmyTH Rule 8 15:48 11.12.2020 Vĩnh viễn
14 ScreamAlot Rule 8 11:03 04.12.2020 Vĩnh viễn
15 Covid21 Rule 8 11:02 04.12.2020 Vĩnh viễn
16 shibon13 Rule 8 18:14 14.10.2020 Vĩnh viễn
17 shibon Rule 8 17:18 14.10.2020 Vĩnh viễn
18 ribisachi Rule 8 12:20 14.10.2020 Vĩnh viễn
19 tuba12 Rule 8 12:02 14.10.2020 Vĩnh viễn
20 SirCurT Rule 8 11:59 14.10.2020 Vĩnh viễn
21 LouisVN Rule 8 13:10 08.10.2020 Vĩnh viễn
22 CaoThuVKL Rule 8 13:10 08.10.2020 Vĩnh viễn
23 Account: prashant Rule 8 10:54 22.04.2020 Vĩnh viễn