Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Warrior Rule 8 12:26 17.10.2023 Vĩnh viễn
2 WROTXER Rule 4.15 14:03 04.10.2023 Vĩnh viễn
3 ForYou88 Rule 8 15:10 15.05.2023 Vĩnh viễn
4 Kiiii Rule 8 15:07 15.05.2023 Vĩnh viễn
5 astra Rule 8 15:00 15.05.2023 Vĩnh viễn
6 Slaye Rule 8 06:42 10.05.2023 Vĩnh viễn
7 Kuns Rule 8 14:37 22.10.2022 Vĩnh viễn
8 ENEFEM Rule 8 21:47 21.10.2022 Vĩnh viễn
9 Account: prashant Rule 8 10:54 22.04.2020 Vĩnh viễn