Xếp hạng

Apollo Prime

Đây là nơi u ám dành cho những phạm nhân đã vi phạm các quy tắc của máy chủ chúng tôi và đã bị bắt giam một thời gian. Trong thời gian này, bạn không thể tham gia vào trò chơi. Thời gian giam giữ có thể kéo dài từ vài giờ đến vô hạn.

Tù giam
#
Nhân vật
Lý do
Bị bắt
Giải phóng
1 Orange Rule 4.1 Chat 11:06 16.07.2024 11:06 23.07.2024
2 HienYeu091 Rule 4.1 Chat 11:05 16.07.2024 11:05 23.07.2024
3 Account: prashant Rule 8 10:54 22.04.2020 Vĩnh viễn