Thống kê


AngelSegaPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Prime x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
2 years and 346 days
Người chơi
704
Người chơi trong 24 giờ
716
Người chơi trong tuần
1,472
Người chơi trong tháng
2,808
Tài khoản
55,014
Nhân vật
49,751
Bang Hội
307
Phiên bản
Season 18

Vé số đã sử dụng
294
Vé số chưa sử dụng
473
Tổng số hàng đã bán
5,348
Tổng số hàng đã mua
5,348
Doanh số Zen
602,048,134,982
Doanh số tiền thưởng
177,348
Doanh số Zen hàng ngày
231
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
1,229

Vé số đã sử dụng
1
Vé số chưa sử dụng
18
Tổng số hàng đã bán
244
Tổng số hàng đã mua
244
Doanh số tiền thưởng
8,887
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
30

Castle Siege
Chủ thành Valhalla
Thời gian công thành
18:30 26.03.2023
Quy trình các chu kỳ
  »  Bang hội ghi danh  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 2
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 13
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
7207 (14.49%)
Dark Knights
7697 (15.47%)
Fairy Elfs
5282 (10.62%)
Magic Gladiators
4842 (9.73%)
Dark Lords
6017 (12.09%)
Summoners
2962 (5.95%)
Rage Fighters
2579 (5.18%)
Grow Lancers
2499 (5.02%)
Rune Wizards
2774 (5.58%)
Slayers
5166 (10.38%)
Gun Crushers
1937 (3.89%)
White Mages
953 (1.92%)
Lemuria Mages
618 (1.24%)
Illusion Knights
271 (0.54%)

Vị Trí
Legends Arena
852 (1.71%)
Loren Market
806 (1.62%)
Lorencia
21,200 (42.61%)
Noria
4,028 (8.1%)
Elbeland
2,758 (5.54%)
Devias
6,500 (13.07%)
Dungeon
704 (1.42%)
Lost Tower
3,083 (6.2%)
Atlans
1,509 (3.03%)
Tarkan
2,330 (4.68%)
Icarus
631 (1.27%)
Aida
800 (1.61%)
Kanturu
1,134 (2.28%)
Karutan
324 (0.65%)
Acheron
668 (1.34%)
Swamp of Calmness
99 (0.2%)
Raklion
68 (0.14%)
Ferea
120 (0.24%)
Nixie Lake
34 (0.07%)
Deep Dungeon
503 (1.01%)
Swamp of Darkness
245 (0.49%)
Kubera Mine
223 (0.45%)
Abyss of Atlans
47 (0.09%)
Scorched Canyon
146 (0.29%)
Red Smoke Icarus
127 (0.26%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
220 (0.44%)
Kalima
40 (0.08%)
Land of Trial
27 (0.05%)
Loren
93 (0.19%)
Crywolf
387 (0.78%)
Vulcanus
45 (0.09%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
49,062 (98.62%)
Warned
523 (1.05%)
Murder
86 (0.17%)
Phonoman
80 (0.16%)