Thống kê


DunePrime

Thống kê chung
Máy chủ
Prime x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
1 year and 287 days
Người chơi
201
Người chơi trong 24 giờ
377
Người chơi trong tuần
695
Người chơi trong tháng
1,241
Tài khoản
39,295
Nhân vật
37,775
Bang Hội
230
Phiên bản
Season 16

Vé số đã sử dụng
199
Vé số chưa sử dụng
586
Tổng số hàng đã bán
1,830
Tổng số hàng đã mua
1,830
Doanh số Zen
628,894,562,476
Doanh số tiền thưởng
111,827
Doanh số Zen hàng ngày
999,920,036
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
181

Vé số đã sử dụng
3
Vé số chưa sử dụng
24
Tổng số hàng đã bán
198
Tổng số hàng đã mua
198
Doanh số tiền thưởng
28,994
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
0

Castle Siege
Chủ thành VINATABA
Thời gian công thành
17:30 23.01.2022
Quy trình các chu kỳ
1. Bang hội ghi danh
  »  Đăng kí công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 9,999,200
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 2

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
5753 (15.23%)
Dark Knights
6261 (16.57%)
Fairy Elfs
4226 (11.19%)
Magic Gladiators
3427 (9.07%)
Dark Lords
4617 (12.22%)
Summoners
2341 (6.2%)
Rage Fighters
1965 (5.2%)
Grow Lancers
2120 (5.61%)
Rune Wizards
2460 (6.51%)
Slayers
4328 (11.46%)
Gun Crushers
1025 (2.71%)

Vị Trí
Legends Arena
516 (1.37%)
Loren Market
741 (1.96%)
Lorencia
16,729 (44.29%)
Noria
3,012 (7.97%)
Elbeland
1,976 (5.23%)
Devias
4,982 (13.19%)
Dungeon
554 (1.47%)
Lost Tower
2,303 (6.1%)
Atlans
1,130 (2.99%)
Tarkan
1,822 (4.82%)
Icarus
477 (1.26%)
Aida
597 (1.58%)
Kanturu
720 (1.91%)
Karutan
194 (0.51%)
Acheron
451 (1.19%)
Swamp of Calmness
60 (0.16%)
Raklion
45 (0.12%)
Ferea
79 (0.21%)
Nixie Lake
26 (0.07%)
Deep Dungeon
292 (0.77%)
Swamp of Darkness
126 (0.33%)
Kubera Mine
172 (0.46%)
Abyss of Atlans
57 (0.15%)
Scorched Canyon
118 (0.31%)
Red Smoke Icarus
53 (0.14%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
166 (0.44%)
Kalima
34 (0.09%)
Land of Trial
16 (0.04%)
Loren
36 (0.1%)
Crywolf
261 (0.69%)
Vulcanus
30 (0.08%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
37,225 (98.54%)
Warned
416 (1.1%)
Murder
68 (0.18%)
Phonoman
66 (0.17%)