Thống kê


DuneMagicPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Prime x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
2 years and 84 days
Người chơi
299
Người chơi trong 24 giờ
337
Người chơi trong tuần
809
Người chơi trong tháng
1,605
Tài khoản
45,376
Nhân vật
39,636
Bang Hội
241
Phiên bản
Season 17

Vé số đã sử dụng
184
Vé số chưa sử dụng
324
Tổng số hàng đã bán
1,308
Tổng số hàng đã mua
1,308
Doanh số Zen
287,871,731,490
Doanh số tiền thưởng
79,625
Doanh số Zen hàng ngày
5,320,000,000
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
313

Vé số đã sử dụng
6
Vé số chưa sử dụng
14
Tổng số hàng đã bán
45
Tổng số hàng đã mua
45
Doanh số tiền thưởng
11,235
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
48

Castle Siege
Chủ thành VINATABA
Thời gian công thành
17:30 03.07.2022
Quy trình các chu kỳ
4. Thông báo công thành
  »  Chuẩn bị công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 53,200,000
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 4

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Bị chiếm (Thất bại)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
5957 (15.03%)
Dark Knights
6434 (16.23%)
Fairy Elfs
4292 (10.83%)
Magic Gladiators
3636 (9.17%)
Dark Lords
4807 (12.13%)
Summoners
2440 (6.16%)
Rage Fighters
2058 (5.19%)
Grow Lancers
2199 (5.55%)
Rune Wizards
2514 (6.34%)
Slayers
4503 (11.36%)
Gun Crushers
1233 (3.11%)
White Mages
196 (0.49%)
Lemuria Mages
142 (0.36%)

Vị Trí
Legends Arena
541 (1.36%)
Loren Market
749 (1.89%)
Lorencia
17,814 (44.94%)
Noria
3,207 (8.09%)
Elbeland
2,084 (5.26%)
Devias
4,950 (12.49%)
Dungeon
585 (1.48%)
Lost Tower
2,477 (6.25%)
Atlans
1,189 (3%)
Tarkan
1,890 (4.77%)
Icarus
489 (1.23%)
Aida
611 (1.54%)
Kanturu
751 (1.89%)
Karutan
209 (0.53%)
Acheron
465 (1.17%)
Swamp of Calmness
63 (0.16%)
Raklion
52 (0.13%)
Ferea
81 (0.2%)
Nixie Lake
26 (0.07%)
Deep Dungeon
311 (0.78%)
Swamp of Darkness
128 (0.32%)
Kubera Mine
180 (0.45%)
Abyss of Atlans
52 (0.13%)
Scorched Canyon
119 (0.3%)
Red Smoke Icarus
61 (0.15%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
166 (0.42%)
Kalima
34 (0.09%)
Land of Trial
19 (0.05%)
Loren
36 (0.09%)
Crywolf
266 (0.67%)
Vulcanus
31 (0.08%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
39,082 (98.6%)
Warned
420 (1.06%)
Murder
70 (0.18%)
Phonoman
64 (0.16%)