Thống kê


AntaresPrime

Thống kê chung
Máy chủ
Prime x5000
Thông tin Máy chủ Online
Máy chủ trực tuyến
1 year and 191 days
Người chơi
201
Người chơi trong 24 giờ
449
Người chơi trong tuần
757
Người chơi trong tháng
1,375
Tài khoản
35,942
Nhân vật
33,144
Bang Hội
208
Phiên bản
Season 16

Vé số đã sử dụng
200
Vé số chưa sử dụng
357
Tổng số hàng đã bán
988
Tổng số hàng đã mua
988
Doanh số Zen
239,455,383,178
Doanh số tiền thưởng
43,002
Doanh số Zen hàng ngày
116,000,319
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
666

Vé số đã sử dụng
1
Vé số chưa sử dụng
8
Tổng số hàng đã bán
48
Tổng số hàng đã mua
48
Doanh số tiền thưởng
621
Doanh số tiền thưởng hàng ngày
12

Castle Siege
Chủ thành VINATABA
Thời gian công thành
17:30 17.10.2021
Quy trình các chu kỳ
4. Thông báo công thành
  »  Chuẩn bị công thành  «  
Bang hội đã đăng ký Di chuyển chuột
Thu nhập Zen hàng ngày 1,160,003
Thu nhập tiền thưởng hàng ngày 7

Crywolf
Tình trạng pháo đài
Được bảo vệ (Chiến thắng)
Thời gian tấn công
21:00 Thứ Tư

Chủng tộc
Dark Wizards
4971.5 (15%)
Dark Knights
5704 (17.21%)
Fairy Elfs
3631.5 (10.96%)
Magic Gladiators
2988 (9.02%)
Dark Lords
4017 (12.12%)
Summoners
2059 (6.21%)
Rage Fighters
1772 (5.35%)
Grow Lancers
1935 (5.84%)
Rune Wizards
2236 (6.75%)
Slayers
3901 (11.77%)
Gun Crushers
519 (1.57%)

Vị Trí
Legends Arena
360 (1.09%)
Loren Market
656 (1.98%)
Lorencia
15,333 (46.26%)
Noria
2,568 (7.75%)
Elbeland
1,729 (5.22%)
Devias
4,399 (13.27%)
Dungeon
467 (1.41%)
Lost Tower
2,021 (6.1%)
Atlans
907 (2.74%)
Tarkan
1,500 (4.53%)
Icarus
396 (1.19%)
Aida
485 (1.46%)
Kanturu
562 (1.7%)
Karutan
134 (0.4%)
Acheron
400 (1.21%)
Swamp of Calmness
58 (0.17%)
Raklion
34 (0.1%)
Ferea
49 (0.15%)
Nixie Lake
21 (0.06%)
Deep Dungeon
207 (0.62%)
Swamp of Darkness
111 (0.33%)
Kubera Mine
133 (0.4%)
Abyss of Atlans
54 (0.16%)
Scorched Canyon
97 (0.29%)
Red Smoke Icarus
36 (0.11%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
126 (0.38%)
Kalima
27 (0.08%)
Land of Trial
12 (0.04%)
Loren
35 (0.11%)
Crywolf
204 (0.62%)
Vulcanus
23 (0.07%)

Cấp độ Sát Nhân
Commoner
32,686 (98.62%)
Warned
347 (1.05%)
Murder
55 (0.17%)
Phonoman
56 (0.17%)