Xếp hạng

Sega Dragon Prime

Đây là những chiến binh tích cực và quyết tâm nhất, họ đã dành được nhiều chiến thắng nhất tại sự kiện Chaos Castle 7 trong tuần tuần.

Bảng xếp hạng được tính lại vào 00:00 GMT+02:00 thứ hai hàng tuần, những người dẫn đầu sẽ nhận được tiền thưởng.

Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu
#
Nhân vật
Lớp nhân vật
Chiến thắng
Bonuses
1 HoLietNa Noble Elf 5 35
2 SatThuMu1 High Guncrusher 5 30
3 Abelma Majestic Rune Wizard 3 25
4 Elwyn Dimension Summoner 3 20
5 bELFb Noble Elf 2 15
6 CycaHuH Mystic Knight 1 15
7 DarcnessUA Mystic Knight 1 15
8 Faaaa Dragon Knight 1 15
9 Amadeys Slaughterer 0 15
10 Robbie Mystic Knight 0 15
11 Jinz Magic Knight 0 10
12 hKNELF Noble Elf 0 10
13 Skilard Soul Master 0 10
14 - - - 10
15 - - - 10
16 - - - 5
17 - - - 5
18 - - - 5
19 - - - 5
20 - - - 5